زبان ها

دسترسی آسان

فاصله تا حرم ورودی باب الرضا 2.3 کیلومتر پیاده 15 دقیقه
فاصله تا حرم ورودی خیابان شیرازی 2.1 کیلومتر پیاده 11 دقیقه
فاصله تا فرودگاه بین المللی 9.1 کیلومتر با خودرو 25 دقیقه
فاصله تا ایستگاه راه آهن 4.3 کیلومتر با خودرو 10 دقیقه
فاصله تا خانه ملک 657 متر پیاده 5 دقیقه
فاصله تا بازار جنت 894 متر پیاده 7 دقیقه
فاصله تا پارک باغ ملی  854 متر پیاده 7 دقیقه
فاصله تا برج تجاری آلتون  884 متر پیاده 7 دقیقه
فاصله تا مجتمع زیست خاور 1.5 کیلومتر پیاده19دقیقه
فاصله تا موزه مردم‌ شناسی 1.9 کیلومتر پیاده 23 دقیقه
فاصله تا مسجد هفتاد و دو تن 2 کیلومتر پیاده 24 دقیقه
فاصله تا حرم ورودی خیابان نواب صفوی  3 کیلومتر با خودرو 17 دقیقه
فاصله تا حرم ورودی باب الجواد 2 کیلومتر پیاده 15 دقیقه
فاصله تا حرم ورودی حرعاملی  2.0 کیلومتر پیاده 22 دقیقه
فاصله تا حرم ورودی شیخ طبرسی  3.4 کیلومتر با خودرو 15 دقیقه